Navigation
OiCOiN

Chương trình Liên kết/Giới thiệu

Chương trình liên kết!
Khi bạn giới thiệu một người dùng mới mua OiCOiN Token, bạn sẽ nhận được hoa hồng liên kết 10%. Hoa hồng được trả bằng ETH, BTC hoặc OiCOiN.

Nó hoạt động như thế nào?

Chương trình liên kết / giới thiệu người đóng góp của OiCOiN là một hệ thống giới thiệu một cấp, có nghĩa là bạn CHỈ nhận được tiền thưởng cho các giới thiệu trực tiếp của bạn.

Bạn có hai tùy chọn để chọn:

Tùy chọn 1 - 10% BTC, ETH
Đây là một chương trình liên kết cổ điển với thanh toán trực tiếp trong ETH, BTC - không phải trong OiCOiN Tokens. Hoa hồng bạn sẽ nhận được là 10% của mỗi lần mua hàng trong BTC hoặc ETH. 
Quan trọng: Tiền thưởng 10% trong BTC hoặc ETH sẽ chỉ được thanh toán sau khi đạt được ít nhất 1 ETH.

Tùy chọn 2 - 10% OiCOiN
Đây là một chương trình liên kết cổ điển với thanh toán trực tiếp tại OiCOiN - không phải trong BTC, ETH. Hoa hồng bạn sẽ nhận được là 10% của mỗi lần mua hàng trong OiCOiN mà không có khoản tiền thưởng cuối cùng. 
 

Vui lòng đăng ký để nhận liên kết liên kết / giới thiệu cá nhân của bạn.
 

Signup now!OiCOiN
OiCOiN
Fenster schließen
OiCOiN